arrow

GRACE PROFILE

Keshav Luitel

Station Manager
Keshav Luitel
9841331348
keshavandbimu@hotmail.com
Bhaktapur

Vijay Shrestha

Adminstration Cheif
Vijay Shrestha
9841744563
christovictory@hotmail.com
Bhaktapur

News Chief
Ashok Mahat
9841831259
ashok.mahat@gmail.com
Kavre

Ravi Dhital

Technician
Ravi Dhital
9801368901
tapaikoravi@gmail.com
Patlekhet

Ram Gopal Ashutosh

Sr Programme Presenter
Ram Gopal Ashutosh
9851114575
ashutoshg56@gmail.com
Bhaktapur

Technician
Bizen Shrestha
9818649610
bijanshrestha2017@gmail.com
Kavre

Simon Dewapatey

Sr Programme Presenter
Simon Dewapatey
9849591772
tapainkogfm@gmail.com
Bhaktapur

Sujata Siwakoti

Programme Presenter
Sujata Siwakoti
-
Suzatasiwakoti15@gmail.com
jhapa

Purushottam Dhakal

Marketing Chief & Programme Presenter
Purushottam Dhakal
9841895804
tapainkopuru@gmail.com
Bhaktapur

Dinesh Shrestha

Programme Presenter
Dinesh Shrestha
9843168987
dj.shrestha13@gmail.com
Dhungkharka

Puja Baniya

Programme Presenter
Puja Baniya
9843372750
Puja.baniya1@gmail.com
Banepa

Binaya Jung Basnet

Programme Presenter
Binaya Jung Basnet
9860712899
-
Bhaktapur

Sony Shrestha

Programme Presenter
Sony Shrestha
-
-
Dhungkharka

K .P Adhikari

Programme Presenter
K .P Adhikari
9843532091
Adhikarikp12@gmail.com
Dhungkharka

Saugat Shrestha

Programme Presenter
Saugat Shrestha
9849316910
-
Dhungkharka

Laxmi Manandhar

Programme Presenter
Laxmi Manandhar
9860974524
-
Chaukot

Sajita  Lama

Programme Presenter
Sajita Lama
-
-
Devitar